Spokojny klimatyczny film z Pierwszej Komunii.

Umowa na realizację filmu ślubnego

zawarta w dniu …………………………………………………… , w Warszawie pomiędzy:

Imię Panny Młodej ……………………………………………………………………………………………………………

Imię Pana Młodego ……………………………………………………………………………

telefon kontaktowy……….………………….. email ……………………………..…

zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą, : ……………………………………………………………………………….…………………

NIP ……………………………………………………..

REGON ……………………………………………….

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na realizacji filmu, pamiątki ślubnej, w dniu……………..………………………..w godzinach od….…….……..do….……..……,

Dokładne adresy z kodem pocztowym i godziny rozpoczęcia filmowania:

– Podziękowania dla Rodziców Teledysk……………………………..

– Przygotowania…………………..………………….…………………………..

– Błogosławieństwo……………………………………………………………

– Ślub i życzenia …………………………………………………………………………

– Wesele………………………………………………………………………………………..

– Plener, sesja teledysk …………………………………..………………..……

– Dron ……………………………………………………………….…………………

Przybliżony czas trwania gotowego filmu – ……..…………..… minut.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu dzieła, o którym mowa w §1, respektować wskazówki Zamawiającego. Zamawiający potwierdza wykonawcy na miesiąc przed ślubem wszystkie ustalenia z §1.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

Strony ustalają, że w terminie do……………………………………Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowy film na niezabezpieczonym przed kopiowaniem nośniku ………………………………… wzór i kolor ………………………………………………….……….. w ilości …………….….. szt. Odbiór filmu nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub wysyłkowo, pod wskazany adres po dokonaniu płatności przelewem.

§ 5

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostało ustalone w wysokości …………………………………. zł (słownie zł) …………………………………………………………..) brutto .

§ 6

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości ……………………………zł (słownie………………………………………………………………..złotych) na poczet wykonania umowy. Numer konta: ……………………………………………

§ 7

Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy w czasie dwóch miesięcy przed ślubem kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona. W przypadku rezygnacji lub niemożliwości przez Wykonawcę z realizacji umowy w czasie miesiąca przed ślubem zadatek o którym mowa w § 6 umowy zostanie zwrócony Zamawiającemu w podwójnej wysokości, w terminie 14 dni.

§ 8

Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w § 5 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi oraz zasadami sztuki filmowej.

§ 10

Zamawiający przyjmuje, że może otrzymać film odbiegający od prezentowanych w portfolio, jeśli wystąpią czynniki niezależne od Wykonawcy którym nie mógł on przeciwdziałać, jak złe warunki pogodowe, niewłaściwe oświetlenie i nagłośnienie sali i kościoła, obecność innych osób filmujących i fotografujących.

§ 11

Zamawiający zobowiązuje innych podwykonawców do właściwego zachowania się w dniu ślubu, m.in. stosownego ubioru kierowcy, zespołu, fotografa. Zamawiający zobowiązuje fotografa do przestrzegania zaleceń Wykonawcy, szczególnie i bezwzględnie w czasie przysięgi małżeńskiej.

§ 12

Zamawiający może odmówić przyjęcia dzieła, jeżeli nie odpowiada ono zapisom umowy lub jeżeli dzieło odbiega od norm sztuki filmowej. Zamawiający może uzależnić przyjęcie przedmiotu umowy od dokonania poprawek. Wykonawca dokona poprawek nieodpłatnie w terminie ustalonym przez Strony.

§13

Zamawiający zapewnia bezpieczne użytkowanie i miejsce na przechowywanie sprzętu filmowego i fotograficznego Wykonawcy, oraz że nie będą używane urządzenia laserowe mogące uszkodzić matrycę kamer i aparatów. W przypadku szkody, uszkodzenia, utraty sprzętu, wynikłej w czasie realizacji zlecenia, sporządzany jest protokół pisemny opisujący okoliczności i zakres szkody, a Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej likwidacji.

§14

Zleceniodawca poświadcza że posiada uroczystą zgodę uczestników ceremonii ślubnej i weselnej utrwalenie ich wizerunku na gotowym filmie ślubnym, a Wykonawca dołoży wszelkich starań uwzględniając specyfikę i wartość pamiątkową filmu ślubnego o utrwalenie wizerunku każdego uczestnika uroczystości.

§ 15

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie krótkich ogólnych ujęć na których znajduje się jego wizerunek i pozostałych uczestników imprezy przez Zleceniobiorcę do celów promocyjnych wyłącznie w jego portfolio. Fragmenty filmu mogą być łączone z filmami innych Zleceniodawców.

§ 16

Zleceniobiorca ma obowiązek do usunięcia na żądanie Zleceniodawcy lub uczestnika wydarzenia ślubnego, wskazanego przez niego promocyjnego materiału filmowego z portfolio bez podania przyczyny.

§17

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy nadrzędne.

§18

Wykonawca zastrzega sobie możliwość korekty cen w przypadku zmiany obciążeń podatkowych, inflacji, kosztów działalności gospodarczej, bezpowrotnego podwyższenia standardu usługi w wybranym pakiecie.

§19

Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Wykonawca wymieniony w preambule i dołoży wszelkich starań o ich ochronę i wykonywanie wszystkich obowiązków z tym związanych względem Zleceniodawcy.

§20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY ………………………………………………………………………………………..

WYKONAWCA …………………………………………………………………………………………..

Wyjaśnienia do umowy: wzór umowy został opracowany optymalnie na podstawie własnych doświadczeń, zdrowego rozsądku, i równej odpowiedzialności obu stron w czasie wykonywania zlecenia. Nie jestem prawnikiem, dla tego odwołania do obowiązujących przepisów są ogólne i pozwalają na stosowanie aktualnego prawa. Zapisy umowy mogą podlegać negocjacji.